شبکه

1. شبکه

وضعیت شبکه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

bg-netw
2. جداول

بخش های لیمکون

درآمد خالص

۵۱۵۵۵ تومان

ارزش ارزی

۵۶۲۱۴۸۵۳

4. همه مبادلات

حجم قسمت های اصلی

بیت کویین31.20%
بیت مال8.95%
کویینو4.80%
کیت مال2.20%
استمپ بیت1.52%
بیزانس38.87%
کوربیت12.46%
3. موقعیت

نود اصلی

نود اصلی جاری

۵۴۸۶

5. قسمت جستاری

بلاک چین

ارتفاع بلوک زمان معاملات ارزش گذاری سختی
۸۰۸۴۷۴ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۰ ب.ظ ۸ ۳.۶۲۲۷۹۵۲۸ ۸۲۵۴۱۶۵۶.۸۶۵۲۳۶۹۲
۸۰۸۴۷۳ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۱ ب.ظ ۱۷ ۳.۶۰۳۵۸۴۴ ۸۳۱۴۳۰۸۳.۲۴۹۹۱۸۷
۸۰۸۴۷۲ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۲ ب.ظ ۲ ۳.۶۰۳۰۰۹۰۲ ۸۳۱۵۹۹۸۳.۶۰۳۶۲۲۰۸
۸۰۸۴۷۱ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۳ ب.ظ ۲۵ ۳.۶۲۵۵۰۶۲۶ ۷۷۴۶۲۶۴۸.۷۲۳۳۷۳۴
۸۰۸۴۷۰ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۴ ب.ظ ۳۳ ۳.۶۰۹۴۷۳۰۵ ۸۱۷۳۱۲۳۳.۸۲۹۷۹۰۲۶
۸۰۸۴۶۹ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۵ ب.ظ ۵۸ ۳.۶۲۲۹۲۳۷۶ ۹۰۸۳۸۰۱۷.۷۳۱۶۷۲۳۶
۸۰۸۴۶۸ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۶ ب.ظ ۱۶ ۳.۶۰۴۸۹۵۴۶ ۹۴۴۰۸۵۴۷.۴۱۰۳۹۰۵۹
۸۰۸۴۶۷ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ، ۴:۳۷ ب.ظ ۴۰ ۳.۶۲۴۵۸۳۸۸ ۹۸۸۳۲۴۹۰.۰۰۷۱۷۳۵۷